Privacy beleid LOV’ELLY SKIN

1. Wie?

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van LOV’ELLY SKIN, met maatschappelijke zetel te 9681 NUKERKE, Geerstraat 5, met ondernemingsnummer BE0883.607.147, met vast vertegenwoordiger mevrouw Elly T’Siobbel.

LOV’ELLY SKIN staat bekend voor medisch onderbouwde cosmeceutical producten. De medische huidverzorgingsproducten zijn ontwikkeld in een Belgisch laboratorium voor dermatocosmetica en ontwikkeld op basis van wetenschappelijk onderbouwde studies. Dankzij innovatieve technologieën, hoog gedoseerde huideigen werkstoffen en wetenschappelijk onderbouwde studies draagt Lovelly Skin het label “Cosmeceutical”. Wij beschikken eveneens over een webshop waar u onze producten kan aankopen.

Door een beroep te doen op LOV’ELLY SKIN geeft u aan kennis genomen te hebben van ons privacy beleid en aanvaardt u bijgevolg dat wij uw persoonsgegevens verwerken, op de wijze zoals hierna beschreven.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. LOV’ELLY SKIN leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Voor de uitvoering van haar dienstverlening is LOV’ELLY SKIN de verwerkingsverantwoordelijke.

2. Welke gegevens?

Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen persoonsgegevens via verschillende kanalen:

2.1. Informatie die wij rechtstreeks van de betrokkene ontvangen via contact name met LOV’ELLY SKIN via e-mail, telefoon, whatsapp, via het contactformulier op de website of via registratie voor onze nieuwsbrief.

Dit betreft volgende informatie:

  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Resultaten van uw huidanalyse

 

Wij zullen uw gegevens opslaan in ons klantenbestand met het oog op het aanbieden van onze dienstverlening. Het is mogelijk dat wij soms bijkomende informatie vragen. Desgevallend zal deze informatie steeds beperkt zijn en in verhouding staan tot wat strikt noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening.

2.2. Informatie die we verzamelen via cookies

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals uw IP adres, de pagina’s die u bezoekt op onze website, uw voorkeurstaal, etc.). Deze informatie verzamelen wij via het gebruik

van cookies. Gelieve ons cookiebeleid door te nemen zodat u op de hoogte bent welke cookies wij gebruiken, en hoe u deze kan aanvaarden, uw voorkeur instellen of weigeren.

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

LOV’ELLY SKIN verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden.

3.1. Om u informatie te verstrekken over onze dienstverlening en onze activiteiten en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om u uit te nodigen voor evenementen en nieuwsbrieven

3.3. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking en fiscale verplichtingen) na te leven.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

4. Op basis van welke grondslag?

LOV’ELLY SKIN baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

LOV’ELLY SKIN verwerkt uw persoonsgegevens in het kader de voorbereiding of de uitvoering van onze diensten, met name in het kader van uw afspraak voor een huidbehandeling of in het kader van uw aankoop van producten hetzij ter plaatse, hetzij via de webshop.

LOV’ELLY SKIN kan ook uw expliciete toestemming vragen voor het verwerken van uw gegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat LOV’ELLY SKIN zich in bepaalde omstandigheden beroept op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

LOV’ELLY SKIN kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.

Indien LOV’ELLY SKIN uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, wordt met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door LOV’ELLY SKIN bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie

tussen LOV’ELLY SKIN en de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

LOV’ELLY SKIN heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven. In geen geval kan LOV’ELLY SKIN aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken.

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan LOV’ELLY SKIN. Daarnaast heeft u steeds het recht om LOV’ELLY SKIN te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit ons klantenbestand. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan LOV’ELLY SKIN in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden

omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van LOV’ELLY SKIN verwijderd worden.

8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door LOV’ELLY SKIN te contacteren, hetzij per e-mail via ellytsiobbel@gmail.com hetzij per post naar LOV’ELLY SKIN, Geerstraat 5, 9681 NUKERKE. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

8.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door LOV’ELLY SKIN evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy beleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 17/02/2023

Belgisch ontwikkeld & geproduceerd labo Lov’elly Skin is een exclusief label. Pure ingrediënten en unieke samenstellingen maken deze lijn zo bijzonder. De zalige texturen en subtiele natuurlijke aroma’s zijn zowel geschikt voor vrouwen als mannen.

Samen dragen we zorg voor je huid.

Contacteer ons

BE 0883 607 147